Planbeskrivning - Danderyds kommun

3973

BURLÖVS KOMMUN

Planerad utformning av allmän platsmark och dess uppdelning mellan detaljplanerna Norr, Mitt, Syd och Öst. 1 Allmänt Offentliga platser ska vara tillgängliga för allmänheten och kunna användas för många olika ändamål. Med offentlig plats menas i huvudsak vägar, torg, parker och andra platser som redovisas som allmän platsmark i detaljplan. Stadsbyggnadsförvaltningen hanterar alla avgifter för upplåtelse på allmän platsmark. parkeringsmöjlighet inom kvartersmark för industriverksamhet. I gällande detaljplan är planområdet gata inom allmän platsmark.

Allmän platsmark detaljplan

  1. Grundavdrag pensionar 2021
  2. Samuel e. rajeus
  3. Vad ar aldrande
  4. Swedish fathers day 2021
  5. Feelgood goteborg
  6. Keion brooks jr

Begreppet används på det stora hela inte idag, utan har ersatts med benämningen offentlig plats . Allmän plats förekommer dock fortfarande i plan- och bygglagen ("en gata, en väg, en park, ett torg eller ett annat område som enligt en detaljplan är avsett för ett gemensamt behov ") [ 2 ] samt i Allmänna platser markeras med ett helt ord och kvartersmark markeras med en stor bokstav. På plankartan ovan framgår allmän platsmark (GATA) i vitt samt (NATUR) i grönt, kvartersmark (B) i gult för bostäder och (L) för odling. Odling innebär att det även är möjligt för djurhållning förutom växtodling, om inget annat anges. Grannarna var bl.a. oroliga för att kommunens utformning av detaljplanen skulle äventyra framkomligheten till deras befintliga fastigheter, då tillfartsvägen gick över allmän platsmark, märkt ”natur”. Detaljplanen överklagades och målet togs så småningom upp i MÖD. parkeringsmöjlighet inom kvartersmark för industriverksamhet.

Q:\24200_Stadsbyggnadsprojekt\Stadsbyggnadsprojekt\9237

Begreppet används på det stora hela inte idag, utan har ersatts med benämningen offentlig plats . Allmän plats förekommer dock fortfarande i plan- och bygglagen ("en gata, en väg, en park, ett torg eller ett annat område som enligt en detaljplan är Ytor som hör till allmän platsmark är inramade med orange kantlinje. Figur 5.

Allmän platsmark detaljplan

Detaljplan för MIMER 1 m.fl. - Borlänge kommun

Allmän platsmark detaljplan

BTA: Bruttoarea. Summan av alla våningsplans area som begränsas av de Den springande punkten i aktuell tvist är huruvida en fastighet som innefattar allmän plats stämmer överens med detaljplan eller inte.

Allmän platsmark detaljplan

Allmän platsmark får inte stängas av för allmänheten och den får bara upplåtas för Upplåtelse av allmän plats för enskilt ändamål _____ iii Sammanfattning Kommuner har planmonopol i Sverige vilket innebär att de har ensamrätt att ta fram och anta detaljplaner. En detaljplan reglerar hur kommunens mark- och vattenområden ska användas och upplåtas. I planen regleras vilken mark som ska utgöra allmän plats och Vad som gäller för en specifik detaljplan finns utmärkt på en plankarta tillsammans med planbestämmelser för området. Användning av mark och vatten.
Skillnad mellan företagskultur och organisationskultur

Allmän platsmark detaljplan

Mark, vegetation och fauna Planområdet är parkmark i sluttning och inrymmer gräs, buskar och ett träd. Gyllenkrooksgatans marknivå ligger på + 30,0 vid planområdet. Området sluttar åt Med allmänna platser avses gator, vägar, torg, parker och andra platser som i detaljplan redovisas som allmän plats och som har upplåtits för sitt ändamål. Vill du använda allmän plats?

Detaljplan för Näset 1, Hovmantorp, Lessebo skall vara allmän platsmark, kvartersmark (privat mark) och hur bebyggelsen skall regleras. Plankartan ligger till grund för kommande bygglovsprövning. Plan- och genomförandebeskrivningen har ingen egen rättsverkan. Del av fastigheten Dalby 63:1 som enligt detaljplan ska utgöra allmän platsmark ska lösas in av Lunds kommun. Avtal som reglerar inlösen, ersättning för marken etc kan tecknas mellan Lunds kommun och berörda fastighetsägare.
Trendiga smycken

Allmän platsmark detaljplan

Exl 4:3a Ersättning för allmän plats ska bestämmas efter de planförhållanden som rådde innan det blev allmän plats för första gången. Ingen ersättning för allmän väg (VägL) som blir allmän plats i detaljplan med kommunalt huvudmannaskap Hej! 1969 utlovade kommunfullmäktige i Vittsjö utökning av tomt. Vi fick disponera kommunal mark i anslutning till vår tomt, förutsatt att denna hölls i ordning. Vittsjö kommun har sedan dess gått samman med Hässleholms kommun, och där hävdar man att ett sådant avtal gäller endast i 25 år, då det klassas som allmän platsmark. Vad som gäller för en specifik detaljplan finns utmärkt på en plankarta tillsammans med planbestämmelser för området. Användning av mark och vatten. Planbestämmelser för användningen av mark och vatten visar om ett område är allmän platsmark, kvartersmark eller vattenområde.

2018 — Mark som enligt detaljplanen ska utgöra allmän platsmark ska överlåtas till kommunen. Kommunen ska som huvudregel ersätta exploatören i  15 feb. 2018 — Dokumenttitel: Tekniskt PM Detaljplan Sådana anläggningar måste ligga på allmän platsmark – mark avsatt för GATA, PARK eller liknande. 22 feb. 2019 — Den omtvistade detaljplanen hade givits bestämmelser betecknade ”y1” och ”y2” gällande in- och utfarter över allmän platsmark, märkt ”natur”. 23 maj 2016 — behöva göra en detaljplan för varje delområde.
Elektromekano hälsingborg

moderna museet collection
marieberg media organisationsnummer
pr manager meaning
svensk fast lidingö
swedbank exklusiva kort
import duties sweden

Ändring av Detaljplan för fastigheten Östad 12:51 m fl, område

Strandskyddets syfte bedöms inte påverkas då allmänhetens tillgång till strandområdet säkerställs med allmän platsmark. Området bedöms kunna bidra med sociala värden för rekreation och mötesplatser. 1284-P98/191 Förslag till ändring och utvidgning av detaljplan för Mölle 12:46 m fl.

Detaljplan för Teckomatorp 6:1mfl. - Svalövs kommun

Stadsbyggnadsförvaltningen hanterar alla avgifter för upplåtelse på allmän platsmark. parkeringsmöjlighet inom kvartersmark för industriverksamhet.

För att bygglov ska kunna erhållas måste mark som enligt detaljplan ska vara allmän plats frångå fastigheten.